• Forside
  • Nyheder
  • Når klimatilpasning bliver til biodiversitet og rekreation

Når klimatilpasning bliver til biodiversitet og rekreation

Historier om skybrud, oversvømmelser og kystsikring fylder mere og mere i medierne samt i borgernes og kommunernes bevidsthed. Som et resultat af mere ekstremt vejr er efterspørgslen på klimatilpassede løsninger steget markant de seneste år. Hos anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard handler klimatilpasning ikke kun om funktion – det skal også gavne natur og mennesker.

Mange tænker på kloakering eller regnvandsbassiner, når det gælder lokal afledning af regnvand, men det er kun én mulighed ud af mange. I dag er behovet for klimatilpasning en oplagt mulighed for at tænke biodiversitet og naturskabelse ind i løsningerne. En udvikling, som kun vil fortsætte, hvis man spørger OKNygaard:

”Som anlægsgartner og klimaentreprenør vil vi gerne tilgodese både klimaet og naturen, når vi anlægger nye områder og byrum. Når det kommer til klimatilpasning, tænker vi ikke kun i funktion – vi bygger et helt landskab op omkring LAR-anlægget med plads til natur, beplantning og insektliv”, fortæller OKNygaards adm. direktør, Ole Kjærgaard.


Klimatilpasning er meget mere end LAR-anlæg

Når OKNygaard anlægger udearealer med klimasikring ser det æstetiske udtryk vidt forskelligt ud. Alt fra mindre regnvandsbede til store nedgravede faskiner. Men selvom langt de fleste i dag kender til LAR, peger Ole Kjærgaard på, at klimatilpasning skal tænkes mere bredt:

”Når vi tilbyder løsninger indenfor klimatilpasning, inkluderer det også grønne tage og vægge, klimatilpassede plantevalg og permeable belægninger. Fælles for dem alle er, at de medvirker til større CO2-binding og giver plads tilbage til naturen’’, udtaler Ole Kjærgaard.

Det er dog ikke kun naturen, som OKNygaard vil give tilbage til. Brugerne af området – oftest beboere, virksomheder eller borgere – tænkes også ind i løsningerne. Der gøres plads til leg og læring, motion og rekreation. Et godt eksempel på multifunktionel klimatilpasning er Haraldsminde-projektet ved Harrestrup Å. Som del af en ny fælles ”Kapacitetsplan’’ mellem åens ti oplandskommuner, skulle det grønne område ved Haraldsminde indrettes med både regnvandsbassin og oversvømmelsesareal, der samlet kan indeholde 60.000 m3 vand. Regnvandsbassinet falder helt naturligt ind i det omkringliggende landskab med græs og træer, legeplads samt trampesti og træbroer, som gående, løbere og cyklister benytter sig af.


Klar til fremtidens klima

Som en del af den europæiske anlægsgruppe idverde har OKNygaard adgang til vigtig viden om klimatilpasning. For eksempel har idverde Holland erfaring med store vandmængder, mens de i Frankrig har erfaring med ekstrem varme. I samarbejde med Teknologisk Institut uddanner OKNygaard 30 regnvandskonsulenter årligt. Det er især virksomhedens projekt- og driftsledere, som opkvalificerer sig for at være klar til fremtidens klimaudfordringer.

 

 

Faktaboks:

I flere og flere bæredygtighedscertificeringer, f.eks. DGNB, tæller biodiversitet med i den samlede bedømmelse af byggeriet. Det kan bl.a. være ved at skabe grønne områder med naturlig blomstring og frøsætning, uklippet græs og regnbede, eller ved at understøtte dyreliv og sikre sammenhæng med andre levesteder.

 

Seneste nyheder

Flere nyheder