• Forside
  • Nyheder
  • idverde og OPLAND sætter ’the power of nature’ i fokus på Building Green

idverde og OPLAND sætter ’the power of nature’ i fokus på Building Green

Samfundet står over for store udfordringer, der kræver innovative løsninger. Klimaforandringer, tab af biodiversitet og stigende mental mistrivsel er alle samfundsproblematikker, der kræver en grundlæggende forandring i vores tilgang til naturen og det byggede miljø. Sådan lyder det fra idverde Danmark, der sammen med OPLAND, sætter spot på naturens potentialer – The Power of Nature – på dette års Building Green-messe i Forum.

Hos idverde er visionen klar: De vil skabe et grønnere, mere biodiverst og modstandsdygtigt Danmark med naturen som den vigtigste samarbejdspartner. Aktivering af naturens iboende egenskaber og potentialer – ’the power of nature’ – er et vigtigt redskab til positiv by- og samfundsudvikling, udtaler Rasmus Karkov, der er kommerciel direktør i idverde:

’’Vi skal gentænke vores partnerskab med naturen. I idverde fokuserer vi på at udvikle og fremme naturbaserede løsninger i byer, det åbne land og ved kysterne. Det gør vi bl.a. ved at indgå i strategiske partnerskaber og samarbejder tidligt i projekteringsfasen, så vi kan spille ind med viden, data og ’hands on’-erfaring fra vores 1.000 ansatte, der hver dag har naturen mellem hænderne og forvandler visioner til virkelighed. Det er konkrete greb og løsninger inden for både planlægning, udførelse og den efterfølgende drift, der bidrager til mere biodiverse, klimarobuste og levedygtige miljøer’’.

Med fem datterselskaber OKNygaard, Malmos Landskaber, ZinCo Danmark, Grøn Vækst og Lauge Bonde kan Rasmus Karkov nemt udpege en række udførte eller igangværende projekter på tværs af Danmark, hvor visionen om at lade naturen sætte retningen bliver realiseret. Et eksempel er strandengen ved det nye boligområde Bakkedraget i Hellerup, der blev udført af Malmos. Også Københavns nye grønne frirum Operaparken realiseres af idverdes datterselskab OKNygaard, mens det sidstkommende selskab i rækken – vestjyske Lauge Bonde – har udført flere naturgenopretningsprojekter, bl.a. med genslyngning af åer og vandløb for Ringkøbing-Skjern Kommune.


Tværfaglige samarbejder er afgørende for den grønne tråd  

Fra OPLAND fortæller kreativ direktør Peter Juhl om baggrunden for at indgå samarbejde og deltage på Building Green med idverde:

”Oplands formål er at skabe liv og trivsel igennem natur, og her er tværfaglige samarbejder helt afgørende for at skabe fælles forståelse og fokus på den grønne omstilling. Med idverde som samarbejdspartner får vi mulighed for at blive klogere på deres viden og fagspecialer, og vi bliver selv bedre til at planlægge, designe og drive anlægs- og driftsprocesser. I sådan et samarbejde kan vi blive den grønne tråd, som skaber sammenhæng mellem idé, design, anlæg og drift – for det er dét, der skal til for at skabe bæredygtige landskaber’’, udtaler han.

OPLAND arbejder bl.a. med cirkulær økonomi, reduktion af CO2-forbrug og forbedring af biodiversitet i skabelsen af autentiske og aktuelle landskaber. Som landskabsarkitekter spiller de en vigtig rolle ved at præge dagsordenen hos politikere, planlæggere, arkitekter, entreprenører, driftsfolk og borgere samt visualisere og formidle muligheder, som giver fælles mening og retning.

’’Det kan være helende landskaber som Terapihaven på Vestre Kirkegård eller naturarealer til leg, sport og rekreation som Lynghøjsøerne. Når vi taler om klima og biodiversitet spiller lokal udnyttelse af regnvand og plantninger en stor rolle, både i byen og i landskabet. Vi arbejder med idékataloger for borgere og grundejere samt ambitiøse plante- og designprojekter – f.eks. Kranparken i Nordhavn for By & Havn, hvor biodiversitet og genbrug af materialer på bedste vis favner brugerønsker og den grønne omstilling’’, afslutter Peter Juhl fra OPLAND.

 

Faktaboks:
idverde Danmark deltager som officiel videnspartner på Building Green i Forum den 1-2. november. Den naturinspirerede specialudstilling, designet og medfaciliteret af OPLAND, danner mødested for den grønne branche og andre nysgerrige sjæle.

På standen kan man bl.a. blive klogere på, hvordan naturens potentialer kan indfries i planlægning, design, udførelse og drift af byer og landskaber, ligesom der sættes fokus på aktuelle emner som biodiversitet, klimatilpasning, værdien af træer, LCA for landskab m.fl.

Du kan også møde idverde som del af Building Greens paneldebatter:

  • Green Discussions: Naturen er nøglen til fremtidssikrede byer og landskaber
    Onsdag den 1. november kl. 15.30
  • Specialist Talk: Samarbejde og handling for større biodiversitet
    Torsdag den 2. november kl. 12.15
Bakkedraget-idverde

Bakkedraget Tuborg Strandeng: I Hellerup Nyt boligområde ud til Øresund, hvor strandengen, der bugter sig mellem boligblokkene, er bygget ovenpå den underjordiske parkeringskælder. De oprindeligt opgravede jordmasser er genbrugt på dækket, hvilket sparer transport og CO2. På dækket er der anlagt natur, der fremmer den oprindelige biotop ved at matche beplantningen med områdets klima- og miljøforhold.

genslyngning-fasterbaek-idverde

Naturgenopretning af Fasterkær Bæk ved Skjern Å: 7 kilometer af Fasterkær Bæk er genslynget, så vandet nu følger sine naturlige kurver gennem landskabet. De nyeste målinger af vandkvaliteten taler for sig selv: Der er allerede fjernet betydelige mængder jern og okker i vandet. Etablering af gydestryg og fiskeskjul viser positive resultater til gavn for fiskeyngel af bækørreder. Med genslyngning af åer og vandløb øges naturens modstandsdygtighed og kapacitet ved klimarelaterede hændelser som tørke og oversvømmelser.

Operaparken-idverde

Operaparken i København: Der er meget at tage fat på ved realiseringen af Operaparken – et nyt, grønt og rekreativt frirum midt i Københavns pulserende byliv. Der plantes over 80.000 stauder og 600 træer i fem tematiske haver med fokus på høj biodiversitet og artsrigdom. Med linjedræn, faskiner, små søer, regnvandsbassin og grønne tage håndteres store nedbørsmængder lokalt.

Seneste nyheder

Flere nyheder