Haraldsminde

OKNygaard

Haraldsminde

Entreprisen er én af mange, som gennem de kommende 20 år skal gennemføres i området omkring Harrestrup Å som del af en ny fælles ”Kapacitetsplan’’ mellem ti oplandskommuner. Formålet med planen er at indrette åen og de omkringliggende grønne områder således, at regnvand ved skybrud kan rummes i åen i stedet for at oversvømme de nærliggende huse og veje.

Vi har i samarbejde med bygherre Novafos gravet mere end 33.000 m3 jord af og etableret et stort græsklædt regnvandsbassin. Bassinet er udformet, så det passer ind i det omkringliggende naturlandskab med græs og træer samt en trampesti og træbroer til dem, der er ude for at gå, løbe eller cykle sig en tur. Arealet kan indeholde 21.000 m3 vand svarende til en 5 års regnhændelse. Når slusen lukkes, kan området indeholde yderligere 30.000 m3 vand, og ved fuld udnyttelse kan Haraldsminde projektet med både regnvandsbassin og oversvømmelsesareal tilbageholde knap 60.000 m³ vand.

Foruden regnvandsbassin og oversvømmelsesareal udførte vi et større kloakarbejde, herunder omlægning af det eksisterende regnvandssystem, så regnvandet i oplandet vest for Motorring 4 kan ledes til det nye regnvandsbassin, samt etablering af tilløbs- og udløbsbrønde fra regnvandssystemet til Harrestrup Å. Udgravningen til det store regnvandsbassin gav en del overskydende jord (33.000 m3). I stedet for at køre jorden væk fandt vi en løsning, som indebar genindbygning i støjvolde og på en eksisterende kælkebakke. Endelig blev den afgravede jord også brugt til at sikre, at vandet fra oversvømmelsesarealet finder vej til regnvandsbassinet og ikke lægger sig i lavninger i terrænet.